Privacyverklaring

https://www.lichtinjou.nl
Conform: AVG 2018 en WGBO 2006

Dit is de privacyverklaring van Licht in jou te Enschede, ingeschreven in het KvK-register onder nummer 76267342.

Waarom deze privacyverklaring? Als je gebruik maakt van de aangeboden diensten van Licht in jou of de website bezoekt, dan heb ik bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Licht in jou wil ik transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Licht in jou uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet en regelgeving na op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder staat beschreven welke gegevens Licht in jou van jou verwerkt, waarom dat gebeurt en hoe er met jouw persoonsgegevens om wordt gegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Licht in jou.

Het is van belang deze privacyverklaring regelmatig te actualiseren. Ik behoud dan ook het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest recente versie is altijd op de website van Licht in jou te vinden.

Het doel van de gegevensverwerking
Licht in jou verwerkt jouw gegevens om op jouw afgestemde diensten te kunnen leveren en indien nodig contact op te kunnen nemen tijdens een behandeltraject. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Licht in jou een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Deze persoonsgegevens worden er verwerkt
Licht in jou verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

1. Gegevens van cliënten
Bij afname van diensten bij Licht in jou worden in ieder geval je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, geboortedatum, beroep, gezinssituatie/familie/kinderen, medicijngebruik verwerkt. Dossiers worden maximaal vijftien jaar bewaard, zoals voorgeschreven door de WGBO.

2. Klikgedrag en bezoekgegevens van de website
Bij het gebruik van de website verkrijgt Licht in jou algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Deze gegevens worden verder niet bewaard of aan derden verstrekt.

3. Recensies
Er wordt alleen informatie opgeslagen die de bezoeker zelf deelt. Dat betreft (aanvullend op de bezoekgegevens) de reactie zelf, de naam of pseudoniem waaronder de reactie geplaatst wordt en het e-mailadres voor het modereren van de reactie om spam te detecteren.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd worden in plaats van dat ze moeten worden gemodereerd.

4. Google Analytics
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over Analytics vind je hier.

Derden
Licht in jou maakt gebruik van PinMobile als betaaldienstverlener. In die context kunnen je gegevens tussen PinMobile en Licht in jou worden gedeeld. Daarnaast ontvangt of verstrekt Licht in jou geen gegevens van/aan derden. Echter kan Licht in jou op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken, wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Beveiliging
Licht in jou neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Contact met cliënt
Wanneer er contact opgenomen wordt met Licht in jou of Licht in jou jou per e-mail of op een andere manier benadert, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kan Licht in jou later zien of er al eerder contact met je is geweest en waarover. Op deze manier kan er beter ingespeeld worden op bijvoorbeeld vragen, klachten, facturen en betalingen.

Invloed die cliënt kan uitoefenen op de verwerking van haar persoonsgegevens
In de AVG is een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

1. Inzage gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

2. Rectificatiegegevens
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

3. Wissen gegevens
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Licht in jou de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

5. Overdraagbaarheid gegevens
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand, PDF-bestand, Word-bestand of ingescande aantekeningen. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

6. Bezwaar tegen verwerking
Je hebt altijd recht om, op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben, bezwaar te maken tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Licht in jou die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Licht in jou of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Als je je wilt beroepen op bovenstaande rechten dan kan je jouw verzoek per e-mail sturen naar erica@lichtinjou.nl 
Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

Licht in jou
Heralaan 21
7534 HA Enschede

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Licht in jou kun je contact opnemen via erica@lichtinjou.nl